• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie dla zadania: Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu

Gmina Miejska Przemyśl
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1
37-700 Przemyśl

Przemyśl, 25.07.2019 r.

ZDM.NE-3.333.7.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

          Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „Pzp” (Dz. U. rok 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Miejska Przemyśl – Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  „Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:

 Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna
Rozbórz Długi 57a
 37-560 Pruchnik

 Uzasadnienie – Oferta spełnia wymagania ustawy Pzp i SIWZ a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ tj.: cena – 60 % i okres gwarancji  – 40 %

Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana poszczególnym ofertom

 

Nr
oferty

Wykonawca

Ilość punktów
Kryterium
Cena (60 %)

Ilość punktów
kryterium
okres gwarancji
(40 %)

Łączna ilość
punktów

1

Strabag Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
cena brutto oferty – 707.420,01 zł
okres gwarancji – 72 miesiące

48,31

40,00

 

88,31

 

2

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna
Rozbórz Długi 57a
37-560 Pruchnik
cena brutto oferty – 569.560,59 zł
okres gwarancji – 72 miesiące

60,00

40,00

100,00

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

Wersja XML

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1
37-700 Przemyśl
tel. +48 16 679 03 35 do 38
fax +48 16 679 03 35 do 38 wew. 222
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 395882
w tym miesiącu: 4130
dzisiaj: 46